Aukcie a digitalizácia nákupu (Prečo FORTUNE 500 investujú?)

Online aukcie a nové technológie si v Slovenských firmách stále hľadajú svoje miesto a často narazia na veľmi negatívne predsudky práve z radov nákupcov, pričom práve nákupcom majú pomôcť.

 

Čím to je? Prečo sa spoločnosti na Slovensku bránia využívaniu online aukcií a novým technológiám?

Väčšina z nás sa online aukcie už zúčastnila, napríklad prostredníctvom eBay alebo iného e-commerce nástroja, a tak vieme zhodnotiť o ako efektívnu metódu nákupu/predaja ide. Popularitu tejto formy elektronického vyjednávania dokazujú neustále rastúce čísla aktívnych užívateľov. Podľa štatistiky eBay za Q3 2017, spoločnosť eBay zaznamenala viac ako 150 mil. aktívnych užívateľov.

Štatistiky jasne ukazujú, že online aukcie získavajú na svojej popularite a nevyužívajú sa len pre osobnú potrebu, ale hrajú významnú úlohu aj vo firemnom nákupe.

 

Spomínaná platforma eBay, ponúka aj riešenie pre sektor B2B, tzv. eBayB2B marketplace, kde obchodujú 100-tisíce firiem po celom svete. Do sektora B2B nákupu vstúpila aj spoločnosť Amazon so svojou službou Amazon Business (B2B portal).

V USA tvorilo B2B e-commerce z celkového objemu firemného nákupu viac ako 18% a to už v roku 2011.

 

FORTUNE 500 spoločnosti sa technológií neboja.

Medzi najväčších priekopníkov v oblasti inovácií pre nákup patria veľké spoločnosti, kde si manažment uvedomuje ako nákup vplýva priamo i nepriamo na výrobný proces a na celkové fungovanie spoločnosti.

Analytici si všimli, že takmer všetky spoločnosti z rebríčka FORTUNE 500 využívajú v procese nákupu online aukcie (dôvody prečo ich využívajú nájdete od strany 16).

 

Report (str.13) z Univesity of Arkansas (Information Technology Research Institute) ukázal, že využívaním online aukcií firmy dosahujú priemernú finančnú úsporu 15% a zároveň dokážu skrátiť čas na realizáciu nákupných procesov až o 90%.

 

Ďalšia štúdia GLOBAL CPO Survey_2017 realizovaná spoločnosťou Deloitte nám ukazuje, že takmer 60% spoločností dnes ešte stále nemá jasnú stratégiu pre digitalizáciu nákupu, pričom až 75% z nich si uvedomuje, že technológie budú mať veľký dopad aj na nákup.

Štúdia nám zároveň ukazuje že v najbližších 1-2 rokoch budú CPO investovať práve do analytických nástrojov, nástrojov pre vyjednávanie a nástrojov pre manažment procesov.

Je tu teda veľký potenciál pre implementáciu a využívanie online aukcií? Jednoznačne, áno!

Použitie aukcií v nákupe nie je nijak limitované a spoločnosti po celom svete ich využívajú na nákup priameho ako i nepriameho materiálu. Medzi najčastejšie využívané modely aukcií patria Anglická reverzná aukcia a Holandská aukcia. Pokiaľ v Strednej a Východnej Európe dominuje práve model Anglickej reverznej aukcie, tak v Západnej Európe sa využíva častejšie Holandská reverzná aukcia.

Na základe vlastných skúseností môžeme konštatovať, že obidva modely aukcií dokážu splniť svoj účel a voľba modelu, ktorý chceme použiť je vecou osobnej preferencie a lokálneho nastavenia trhu.

 

 

Výskumy a štúdie jasne ukazujú, že aukcie sú veľkým pomocníkom v procese nákupu a ich potenciál využívania neustále rastie. Kvalita aukcie je priamoúmerná kvalite prípravy nákupnej aktivity a kvalite interných procesov.

Viac o výhodách, ktoré využívanie aukcií v nákupe prináša sa dočítate v článku „Šetrite náklady vďaka elektronickej aukcii!„, aké sú najväčšie bariéry implementácie aukcií vo firmách nájdete v článku „e-Aukcie ako nástroj pre nákup – Prečo ÁNO!„.

 

 

 

 

 

Zaujal Vás tento článok a radi by ste sa dozvedeli o trendoch vo firemnom nákupe viac? Prihláste sa a odoberajte náš NEWSLETTER!

print