Firmy si nemôžu dovoliť naďalej podceňovať úlohu nákupu

Keby sme si spravili vo firme anketu našej znalosti a informovanosti o práci kolegov na ostatných oddeleniach, tak medzi TOP 3 oddelenia s najnižšou osvetou bude patriť popri marketingu aj nákup. Pritom väčšina z nás prichádza v rámci našej práce s nákupom do styku celkom často a pravidelne.

Písal sa rok 1983 a pán Peter Kraljič, „otec moderného nákupu“, poukázal na potrebu zmeny práce a vnímania nákupu, kde sa nákup potrebuje posunúť z pozície transakčného nákupu na strategický. Väčšina z nás dnes ešte stále vníma nákup podľa všeobecnej definície, kde „úlohou nákupu je obstarať tovar a služby za čo najnižšiu cenu„.

Trhové sily nútia spoločnosti hľadať nové a efektívnejšie spôsoby ako vyrábať a poskytovať služby, čím sa len zvyšuje závislosť medzi predávajúcim a kupujúcim a vzniká potreba užšej spolupráce. V dôsledku toho sa dnes čoraz častejšie skloňujú výrazy ako budovanie vzťahov s dodávateľmi, či angažovanosť dodávateľov. Rola nákupu vo firme je teda jednoznačná alebo aspoň by mala byť…

Je potrebné si uvedomiť, že dodávatelia sa svojou činnosťou čoraz viac a častejšie angažujú priamo na výrobných procesoch, a preto je k nim potrebné pristupovať rovnako ako k vlastným zamestnancom, čiže ich treba vzdelávať, hodnotiť, ale aj odmeňovať za dosiahnutie stanovených cieľov.

Žiaľ väčšina spoločností v regióne strednej a východnej Európy stále nevníma a neuvedomuje si potrebu zmeny práce oddelenia nákupu.

„Oddelenia nákupu nie sú pripravené, čo do počtu nákupcov a rovnako nákupcovia nie sú pripravení na nové úlohy a zodpovednosti.“

Zastaralé a kostrbaté procesy

Nákup sa vo firmách často riadi procesmi, ktoré sú príliš pomalé na to, aby dokázali reflektovať potreby spoločnosti a interného zákazníka. Nakoľko nákup je v podstate služba určená internému zákazníkovi, je potrebné aby boli procesy jednoduché, zrozumiteľné a rýchle. Nie je nič nezvyčajné, že spoločnostiam trvá zrealizovať výberové konanie (tender) 5-8 týždňov a niekedy aj dlhšie. Nákupcovia, ako často a kedy naposledy ste preškolili kolegov z iných oddelení z procesov nákupu platných vo Vašej spoločnosti?

Úspora, úspora, úspora…

V oblasti riadenia nákupu a stanovenia cieľov nákupu často sústreďujeme naše kapacity na dosahovanie úspor. Tlak na dosahovanie úspor v nákupe vychádza zvyčajne z potreby zvyšovania zisku pre naplnenie očakávaní akcionárov a investorov. Namiesto toho, aby sme sa sústredili na našu produktivitu, mylne sa snažíme zlepšiť naše výsledky práve úsporou v nákupe. Pričom úspory často predstavujú iba opravy chýb, ktoré sme v nákupe urobili v minulosti. Optimalizovať náklady v nákupe je jednou z hlavných úloh nákupu, no zvýšený tlak na úspory so sebou prináša množstvo rizík a predstavuje krátkodobé riešenie nášho problému.

Prečo, Ako a za Akú cenu?

Vo väčšine spoločností sú dnes nákupcovia „naprogramovaní“ na vyjednávanie podmienok s dodávateľmi a objednávanie tovarov a služieb. Nepýtajú sa otázky ako môžeme zlepšiť proces nákupu a nehľadajú cesty ako poskytnúť kvalitnejšiu službu, ktorá prinesie spoločnosti vyššiu pridanú hodnotu. Mnoho nákupcov nemá skúsenosti, a ani sa nevzdeláva napr. v oblasti analytiky, pričom práve úlohou nákupu je analyzovať a optimalizovať náklady v nákupe, predpovedať spotrebu a plánovať objednávky, tak aby sme optimalizovali stavy zásob a neviazali v zásobách finančné prostriedky.

Ako teda dokážeme zlepšiť prácu nákupcov?

Na úvod treba povedať, že každá zmena začína vždy od nás, t.j. aj od samotných nákupcov. Samozrejme z pohľadu zmeny procesov a postavenia oddelenia nákupu v spoločnosti je nutné zmeny realizovať na úrovni top manažmentu spoločnosti, t.j. „C-level“.

  1. Manažment potrebuje definovať úlohy a rolu nákupu v štruktúre spoločnosti a jej stratégii. Je nákup orientovaný na procesy a úspory? Alebo je nákup orientovaný na kvalitu služieb internému zákazníkovi a naplnenie stratégie spoločnosti?
  2. Manažment potrebuje zmeniť spôsob a metodiku hodnotenia nákupu a prepojiť ju s cieľmi a rozpočtami oddelení, ktorým nákup poskytuje službu. Rovnako je potrebné zvážiť aké sú hlavné úlohy a ciele nákupu a navrhnúť metriku, ktorá bude sledovať definované oblasti (inovácie, zvyšovanie kvality služieb nákupu, znižovanie dodávateľského rizika a pod.).
  3. Manažment potrebuje investovať do rozvoja pracovného kapitálu v nákupe a rozvoja schopností a zručností nákupcov. V nákupe sú dnes potrebné zručnosti ako analytické myslenie a plánovanie, mapovanie procesov, prieskum trhu, vyjednávanie, základné znalosti z oblasti obchodného práva, asertívna komunikácia, projektový manažment a pod. Ak majú nákupcovia pracovať efektívne a prinášať spoločnosti pridanú hodnotu, musia sa stať špecialistami a tu už všeobecný prehľad nestačí. Je potrebné investovať do recruitingu, tréningov a outsourcingu.
  4. Manažment potrebuje nákupcom poskytnúť priestor pre hľadanie nových riešení a vytvoriť atmosféru, kde sú nové spôsoby vítané. Správne fungujúci nákup znamená, že dodávatelia „bojujú“ o to, aby mohli s Vami spolupracovať a neustále prinášajú nové technológie a inovatívne postupy, tz. nákup je nositeľom noviniek. Nákup je v určitom stupni efektívny len do takej miery, ako efektívni sú Vaši dodávatelia.

Zaujal Vás tento článok a radi by ste sa dozvedeli o trendoch vo firemnom nákupe viac? Prihláste sa a odoberajte náš NEWSLETTER!

Zdroj: https://hbr.org/

print