MANAŽÉRSKY CONTROLLINGOVÝ SYSTÉM (prípadová štúdia)

Klient je menšia obchodno-výrobná spoločnosť. Spoločnosť nemá prostriedky na vybudovanie vlastného ekonomicko-controllingového oddelenia.

Zadanie
- hĺbkový audit nákladov,
- zlepšenie cash-flow,
- identifikácia potenciálu spoločnosti do najbližších rokov.

Stručný popis situácie:
- spoločnosť má viacero prevádzok v mestách po Slovensku,
- spoločnosť má viacero predajných divízií,
- spoločnosť nedisponuje žiadnym manažérskym informačným nástrojom,
- spoločnosť uskutočňuje svoje rozhodnutia bez podloženia finančnými analýzami,
- spoločnosť nevykonáva pravidelnú analýzu a vyhodnotenia dosiahnutých výsledkov.

Výsledok
- vytvorenie štruktúry účtovníctva pomocou analytickej evidencie tak, aby bolo možné náklady a výnosy vecne a časovo priraďovať jednotlivým prevádzkam a divíziám,
- rozdelenie účtovného roka na jednotlivé mesiace, zmena procesov účtovania tak, aby bolo možné presne vyčísliť a zachytiť náklady a výnosy do jednotlivých mesačných období,
- ostatné kroky potrebné na úspešnú transformáciu dát z finančného účtovníctva do manažérskeho reportingu,
- príprava štruktúrovaného plánu nákladov a výnosov pre nasledovné obdobie,
- vypracovanie manažérsko-controllingového nástroja,
- pravidelné mesačné vyhodnocovanie výsledkov s vedením spoločnosti, odôvodnenie odchýlok od plánovaných hodnôt,
- benchmarkovaním jednotlivých divízií a prevádzok sa identifikoval business model spoločnosti prinášajúci najlepšie výsledky, na druhej strane sa odhalili neprofitabilné miesta spoločnosti,
- príprava zoznamu návrhov na optimalizáciu nákladov spoločnosti,
- analýza pohľadávok, záväzkov, zásob a majetku spoločnosti – prijatie potrebných opatrení na zlepšenie operatívneho cash-flow spoločnosti (optimalizácia jednotlivých aktív a pasív).

Mário Biňas

e-mail: mario.binas@bmgroup.sk

Tel.: +421 911 852 069