Oddelenie nákup je jeho pridaná hodnota pre spoločnosť

Aká je rola nákupu vo firme? V čom spočíva hodnota správne fungujúceho nákupu? Odpoveď na tieto otázky by mal byť schopný zodpovedať každý manažér nákupu a rovnako aj C-level manažéri. Nie, nákup nie je o objednávkach a kávičkách s dodávateľmi. „Best in class“ pokladajú nákup za strategického biznis partnera, kde nákupcovia poznajú potreby a stratégiu spoločnosti, rovnako poznajú situáciu na trhu, možnosti dodávateľov a svojou činnosťou dokážu dodatočne vyprodukovať pridanú hodnotu vo výške min. 7 násobku nákladov na oddelenie nákupu.

Azda najčastejšie používanými parametrami pre meranie výkonnosti nákupu sú výška úspor, počet uzatvorených kontraktov, či doba spracovania a vybavenia požiadavky od interného zákazníka. Vývoj trhového prostredia a zmeny v správaní zákazníkov nútia spoločnosti zavádzať nové postupy a technológie, vývoj neobišiel ani nákup. Hodnotiť nákup napríklad len na základe výšky dosiahnutej úspory je krátkodobé riešenie a nemotivuje k plnému využitiu potenciálu nákupu, no aj napriek tomu je to ešte stále najčastejšie preferovaný ukazovateľ výkonnosti v nákupe.

Kvalita služieb nákupu môže motivovať, no aj byť prekážkou k spolupráci.

Hneď na úvod si treba uvedomiť, že oddelenie nákupu poskytuje služby internému a aj externému zákazníkovi (partneri a dodávatelia)

Znamená to teda, že nákupcovia svojím kolegom a partnerom predávajú svoje skúsenosti, know-how a znalosti. Okrem naplnenia potreby svojho zákazníka, je dôležitá aj úroveň služby tzv. service-level, ktorú som poskytol.

Nákup musí a potrebuje dlhodobo pracovať na kvalite služieb, ktoré poskytuje interným a externým zákazníkom, nakoľko práve kvalita týchto služieb motivuje ich zákazníkov tieto služby aktívne využívať a stávajú sa partnermi nákupu. Nízka úroveň poskytnutej služby je naopak prekážkou pre spoluprácu s nákupom.

Organizácie, ktoré investujú do kvality služieb poskytnutých nákupom získajú okrem jednoduchších a funkčných procesov, značnú časovú a finančnú úsporu. Zároveň získajú priestor pre automatizáciu, čo im ponúka možnosť využiť plný potenciál nákupcov (strategické ciele).

Technológie, nové postupy a nápady

Dôkladná znalosť situácie na trhu, konkurencie, ale aj dodávateľov a ich alternatív je kľúčovou úlohou každého nákupcu.

Samozrejmosťou by mala byť dokonalá znalosť stratégie a plánov našej organizácie, ako aj potrieb kolegov z iných oddelení. Spojením týchto vedomostí a informácií je nákup priam stvorený pre hľadanie nových riešení, nápadov a technológií.

„Best in class“ považujú ich nákupné oddelenia za vstupné brány pre nové technológie a nápady.

Optimalizácia a plánovanie

Akú schopnosť by mal nákupca primárne rozvíjať? Je to vyjednávanie, komunikácia? Nie, mala byť to byť schopnosť analyzovať.

Vývoj neobišiel ani oblasť nákupu a dnes existujú na trhu tisíce nástrojov pre nákup, od základných e-katalógov, automatizované objednávky, eaukcie až po zložité nástroje, ktoré riešia nákup komplexne.

Pomocou týchto nástrojov dokážeme niektoré úlohy v nákupe plne automatizovať, a tak presunúť prácu nákupcov na dôležitejšie úlohy.

Napríklad eaukcie vo väčšine nákupov plne nahrádzajú potrebuje osobných stretnutí a vyjednávania o cene. Prečo je to dôležité a ako to zistíme? Ak je nákupca skúsený a schopný analytik, dokáže vykonať segmentáciu nakupovaných položiek a určiť, ktoré položky sú pre organizáciu strategické a vyžadujú si zvýšenú pozornosť a naopak, ktoré sú bezproblémové a ich nákup môžeme automatizovať.

Rovnako je úlohou nákupcu nastaviť podmienky nákupu a kontraktov tak, aby sme neviazali finančné prostriedky v zásobách, ale optimalizovali dodávateľské cykly presne podľa potrieb interného zákazníka a výrobných postupov.

Efektívne fungujúci nákup dokáže svojou činnosťou nie len zabezpečiť a naplniť potreby svojich zákazníkov vo vysokej kvalite, ale je aj nositeľom nových technológií a nápadov. Zároveň dokáže analyzovať vstupy nákupu a nákup riadi s cieľom optimálneho využitia zdrojov organizácie.

Takto nastavený nákup je nositeľom nových nápadov a myšlienok a motivuje dodávateľov k aktívnej spolupráci.

Zaujal Vás tento článok a radi by ste sa dozvedeli o trendoch vo firemnom nákupe viac? Prihláste sa a odoberajte náš NEWSLETTER!

print